Til toppen

Salgsbetingelser for bedriftskjøp

Dette er salgsbetingelser for bedriftskjøp. Trykk på denne linken for å se gjeldende betingelser for privatkjøp.

1. AVTALEN

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

2. PARTENE

Selger er: Egenes Brannteknikk AS (Org.nr.: 966 861 320), og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er: Det selskapet, institusjonen eller annen foretaksform som utfører bestillingen, eller er skrevet opp som kjøper ved bestilling, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. PRIS

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er eks. mva, frakt og eventuelt andre gebyrer, med mindre noe annet er oppgitt. Ved bestilling vil total pris mva og gebyrer vises. Fraktkostnad vil beregnes ved forsendelse og legges på faktura. Det tas forbehold om feil priser, endring i valuta, leverandørers priser og annet som kan endre prisen ved bestilling. Dersom det har forekommet skrive-eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Selger og/eller Selgers partnere, i annonser o.l. eller nettbutikken som er større en 15% av normal utsalgspris, kan Selger ensidig slette eller avvise ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen ble oppdaget.

4. AVTALEINNGÅELSE

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. BETALINGEN

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Bedriftskunder med kredittverdighet, vil få faktura tilsendt pr e-post eller EHF når varene sendes fra oss. Det vil bli foretatt en kredittundersøkelse når man registrerer seg. Er ikke selskapet kredittverdig, vil Klarna betalingsløsning være alternativet.

6. LEVERING

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Varer som er på lager hos oss, sendes normalt ut samme dag hvis bestillingen er lagt inn før kl. 12:00. Varer som ikke er på lager hos oss, og må bestilles inn fra leverandør, vil ha en estimert leveringstid inn til oss angitt. Leveringstiden vil variere fra de forskjellige leverandørene.

I noen tilfeller vil man kunne oppleve lengre leveringstid pga. restordre og forsinkelse i produksjon etc. Restordreinformasjon sendes da ut på e-post fortløpende. Hvis du ønsker ordren din dellevert velger du dette i handlekurven.

Leveringssteder:

Egenes Brannteknikk AS sender varer med Posten/Bring.

Leveringsalternativer:

Vi tilbyr følgende leveringsmuligheter til våre bedriftskunder:

  • Pakke til bedrift. Frakten vil bli kalkulert ved ekspedering og lagt til på fakturaen.
  • Hente hos Egenes Brannteknikk AS. Her vil du motta en epost når varene er klar til henting

Alle forsendelser unntatt brev kan spores via lenke som sendes ut når ordren er effektuert. Sporingslink sendes til mobil og e-post oppgitt ved registrering

7. RISIKOEN FOR VAREN

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6. Dette gjelder ikke dersom kjøper benytter seg av egen speditør/fraktfører. Da overføres risikoen for det leverte når varen(e) blir overlevert til fraktfører.

8. ANGRERETT

Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Selger gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

9. FORSINKELSE OG MANGLENDE LEVERING

Selger forsøker alltid å levere varer så hurtig som mulig. Ved uventede forsinkelser, vil Selger kontakte Kjøper med forklaring på forsinkelse.

10. MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf. Kjøpsloven §3). Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes Selgeren muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes Selgeren skriftlig via e-post.
Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Selgeren, betaler Selgeren ikke disse utgiftene.

Alle returer/reklamasjoner må godkjennes av Selger. Kjøper plikter å sende varen forsvarlig tilbake til selger ved reklamasjon.

11. SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

OPPFYLLELSE

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

HEVING

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. 

RENTER VED FORSINKET BETALING/INKASSOGEBYR

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

12. GARANTI

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

13. PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. FORCE MAJEURE

Er Selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved pandemi, brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

15. KONFLIKTLØSNING

En hver tvist eller uoverensstemmelse vedrørende denne avtalen skal søkes løst i minnelighet og hver av partene skal etter beste evne søke å bidra til en forhandlingsløsning.
Tidligst 30 dager etter at en av partene skriftlig har krevd forhandlinger, og uten at dette har ført frem til en løsning, kan partene bringe en tvist inn for domstolene for forliksklage eller stevning. Agder tingrett er verneting ved eventuell behandling for tingrett.

16. ENDRINGER OG OPPDATERINGER I AVTALEN

Selger forbeholder seg retten til å når som helst endre vilkårene i denne avtalen, uten å måtte varsle om dette.