Til toppen

Samfunnsansvar og bærekraft

UN Global Compact
Egenes Brannteknikk AS er bevisst sitt samfunnsansvar og støtter de ti prinsippene i UN Global Compact med hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.
Administrerende Direktør og avdelingsledere er ansvarlige for å sikre at retningslinjene beskrevet i dette dokumentet er kjent og overholdes i organisasjonen.
Eksterne leverandører, partnere og andre som leverer varer eller tjenester, utfører arbeid, eller på annen måte opptrer på våre vegne, må opptre i samsvar med Egenes Brannteknikk AS’ verdier og standarder.

Menneskerettigheter
Egenes Brannteknikk AS respekterer og fremmer menneskerettighetene og relaterte FN-konvensjoner.
Vi setter pris på mangfold blant våre medarbeidere, kunder, leverandører og partnere.
Diskriminering av noe slag vil ikke bli tolerert, hverken på grunn av hudfarge, kjønn, religion, legning, funksjonsevne eller alder.

Arbeidstakerrettigheter
Egenes Brannteknikk AS respekterer organisasjonsfriheten og retten til kollektive forhandlinger. Vi aksepterer ikke tvangs- og barnearbeid, og skal ikke på noen måte dra nytte av dette. Våre medarbeidere skal oppleve en arbeidsplass uten diskriminering eller trakassering av noe slag hvor de blir behandlet med respekt og verdighet.

Klima og miljø
Egenes Brannteknikk AS har en føre var tilnærming til miljøutfordringer. Vi skal være en pådriver for tiltak for å fremme miljøbevissthet og delta i utvikling av bærekraftig teknologi.
Vår drift er sertifisert etter miljøstandarden ISO14001:2015

Antikorrupsjon
Alle aktiviteter innen Egenes Brannteknikk AS skal være transparente, basert på våre verdier, og samsvare med alle gjeldende antikorrupsjonslover og forskrifter. Alle ansatte har ansvar for å varsle om ethvert tilfelle av forsøk på korrupsjon, bestikkelser eller utpressing.

Arbeidsmiljøloven regulerer og beskytter ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Egenes Brannteknikk AS presiserer overfor sine interesseparter at denne retten også gjelder enhver som leverer varer eller tjenester, utfører arbeid, eller på annen måte opptrer på vegne av oss.

Transportører og Leverandører

Egenes Brannteknikk AS har systematisk oppfølging av våre transportører og leverandører for å sikre at disse har de rette sertifiseringer, er innenfor gjeldende lover og regler, samt har en tilsvarende miljøprofil og oppfølging som vi selv har.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre allmenheten tilgang til informasjon som gjelder virksomhetenes håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter, samt arbeidsforhold forbundet med produksjon av varer og tjenester. I Egenes Brannteknikk AS har vi forpliktet oss til å sikre et trygt, rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø i hele verdikjeden. I samsvar med den nye loven, kommer vi til å fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden vår. Uansett hvilke varer og tjenester våre kunder kjøp av oss, skal de være trygge på at leveransene er i tråd med loven.

Aktsomhetsvurdering

Vi gjennomfører forløpende aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder og samarbeidspartnere, samt egen virksomhet. Vurderingene skal være i tråd med OECDs retningslinjer, og tar utgangspunkt i en risikoanalyse av tjeneste-/produktkategorier og geografiske område. Aktsomhetsvurderingene gir oss grunnlag for nærmere oppfølging av leverandører, herunder muligheten for å forhindre, redusere eller forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom vi avdekker negative funn, blir det opprettet en dialog og iverksatt tiltak for å utbedre og forhindre gjentagelse. Egenes Brannteknikk har informasjonsplikt, og alle har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene.

Bærekraft
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å redde planeten og menneskeheten. De 17 bærekraftsmålene oppsummerer og gjenspeiler endringene og utfordringene verden står overfor. Bærekraft handler om å kunne imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for kommende generasjoner.
Egenes Brannteknikk AS skal jobbe kontinuerlig med å etterleve FNs mål for bærekraft.

Ansvarlig næringsliv
Egenes Brannteknikk AS har forpliktet seg til å følge UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv. Bedriften skal levere årlig bærekraftsrapport hvor vi svarer på hvordan arbeidet med bærekraftsmålene og de ti prinsippene har utviklet seg. Rapportene er tilgjengelige hos UN Global Compact.